Samtex

Site name

+36 26 585-130Hétköznap 7:00 -től 16:00-ig

Utoljára hozzáadva
Összesen:

Tisztelt Vásárlóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a termékeink nem minden esetben elérhetőek raktárról, amennyiben nincs az adott termék készleten, abban az esetben kb 1 hét a szállítás, de erről természetesen külön értesítjük e-mailben.

Megértésüket köszönjük!

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A SAMTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft tevékenységével kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Info tv.) összhangban kezeli.

Adatkezelő:

SAMTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
székhely: 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 25.
web: www.samtex.hu

Érintettek köre:

Az adatkezelő munkaruha, ágyneműk, lábbelik egyéb textiltermékek, gyártása továbbá értékesítése, forgalmazása továbbá ingatlan bérbeadása vonatkozásában az Adatkezelővel kapcsolatba lépő vásárlók, bérlők (továbbiakban: Érintett) alábbi személyes adatait kezeli:
Érintettek kezelt adatainak köre:
a) név
b) lakcím
c) postázási cím
d) telefonszám
e) email cím
A kezelt adatok körét az Adatkezelő papír alapú, illetve számítógépes adatbázisa tartalmazza. A vevőkkel történő szerződéskötéshez kapcsolódó adatokat az ún. megrendelő vagy a szerződés dokumentumok tartalmazzák.

Adatkezelés céljai és jogalapja:

Az adatkezelő az Érintettek kezelt adatainak köre címszó alatt megjelölt adatokat - szerződéses jogalap alapján - a következő célból kezeli:
a) kapcsolattartás céljából,
b) szerződéskötés céljából,
c) értékesítés teljesítése céljából,
d) jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,
e) egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából,

Adatkezelés időtartalma:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §
(1) bekezdése értelmében A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.
(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (1) bekezdés értelmében: A 77. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni.
(2) Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat három munkanapon belül be kell mutatni.
(3) Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie.
(4) A munkáltató (kifizető) az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig megőrzi.
77.§ (1) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

Az érintett hozzájárulása:

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadható külön nyilatkozaton Adatkezelő és Érintett közötti jogviszonyt létrehozó dokumentum (pl. megrendelő, szerződés, közbeszerzési eljárás keretén belül aláírt okirat) A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása mellett a felek közötti szerződés teljesítése valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján történik. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az érintett jogosult bármikor korlátozás nélkül az adott hozzájárulását az Adatkezelőnek címzett egyoldalú nyilatkozattal visszavonni. Azoknak az adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve köteles kezelni, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén is tovább kezeli a jogszabályok előírásainak megfelelően.

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése okán közigazgatási szerveknek, adóhatóság részére továbbíthatja.

Az Érintett jogai:

1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére: adatkezelés célja, a személyes adatok köre, azon címzettek, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatát vagy adatait közli, személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a személyes adatok forrására vonatkozó információ. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

2. Helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó hibás vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni az Adatkezelőnél:
személyes adatok kezelésének célja, jogalapja megszűnt
az Érintett visszavonja a hozzájárulását kivéve amikor az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek alapján történik a személyes adatok kezelése,
a személyes adatok nyilvántartásának, kezelésének tervezett időtartama lejárt,
a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ,
Az Adatkezelő az érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
jogi igények előerjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve ezek védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokával szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő által az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés okán kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Amennyiben technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozást követően a régi adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy rendelkezik, hogy már kizárólag az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ellenkező esetben az eredeti feltételek mellett tárolhatja az adatokat a korábbi adatkezelő is.


6. Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgálat@naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400
?>

Az oldalunk Cookie-kat használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Használati feltételek.

Elfogadom a Cookie-k használatát